Đăng ký tài khoản

Hướng dẫn

● Để đăng ký tài khoản các bạn cần nhập Tài khoản, SDT, Mật khẩu và mã xác nhận.

● Tên tài khoản phải từ A - Z hoặc 0 - 9 không được có kí tự đặc biệt hoặc dấu cách.

Lưu ý: Vui lòng nhập đúng SDT để dùng để lấy lại mật khẩu từ hệ thống vui lòng nhập chính xác..